fbpx
BACILLOMIX CO.
Razor B

za razlaganje žetvenih ostataka

RAZOR B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, kao i visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost.

Bakterijski sojevi koji ulaze u sastav preparata su mineralizatori humusa, polisaharida, proteina, ugljovodonika i drugih organskih materija.

Organski preparat

Proizveden u Srbiji

RAZOR B se upotrebljava u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji!

UPOTREBA: RAZOR B se primenjuje kao rastvor za tretiranje zemljišta, žetvenih ostataka ratarskih i povrtarskih kultura, ostataka voća i vinove loze nakon orezivanja i berbe, ostataka cveća i na početku kompostiranja svih ostataka iz poljoprivredne proizvodnje, u količini od 1–1,5l/ha u zavisnosti od biljne kulture.

KRUŽENJE MATERIJE U PRIRODI

Kada ne bi bilo mikroorganizama, rezerve hranljivih elemenata bi se vremenom istrošile pa bi sa planete prvo nestale biljke, a potom i čovek.

NE PALITE ŽETVENE OSTATKE JER TIME NARUŠAVATE PRIRODNU RAVNOTEŽU!

Biljke u procesu fotosinteze stvaraju ogromnu količinu organske materije koju u svojoj ishrani koriste ljudi i životinje.
0
Uginućem biljaka i životinja organska materija dospeva u zemljište.
0
Transformaciju mrtve organske materije do mineralnih oblika mogu da vrše samo MIKROORGANIZMI.
0
Na taj način je omogućena ishrana biljaka i stvaranje nove organske materije.
0

Razgradnjom žetvenih ostataka do kvalitetnijeg zemljišta!

Bacillus sp. produkuju ekstracelularne enzime kojima efikasno razlažu organsku materiju različitog porekla.

RAZOR B je inovativna formulacija koja sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja.

RAZOR B OBOGAĆUJE ZEMLJIŠTE MIKROORGANIZMIMA ČIJA JE ULOGA DA SINTETIŠU I RAZLAŽU HUMUS, OSIGURAVAJU KRUŽENJE HRANJIVIH ELEMENATA, KAO I DA KONTROLIŠU FITOPARAZITE I POBOLJŠAJU FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE ZEMLJIŠTA.

Razor B je inovativni proizvod podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost, u okviru Programa ranog razvoja.

Za dodatna pitanja o preparatu kontaktirajte naš tim